Welcome
My name is Lior Boury and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 12433 names in our family site.
The site was last updated on Dec 6 2016, and it currently has 103 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree

Go to family photos
Family news
Yesterday
ניב Niv כץ Katz joined another family site: Zydzienowski Web Site
Lior Boury published new versions of the BOURY2 - 04122010 and Boury 2016 family trees from the Family Tree Builder.
Lior Boury updated the details of משה יהושוע "יניבער יאניווער" Diskin-Yanover דיסקין in family tree Boury 2016
Dec 05, 2016
Eliyahou BITTON joined another family site: גורשפון Web Site
Dec 03, 2016
מתן שגב joined another family site: Barna Ágnes
Dec 01, 2016
Lior Boury published new versions of the BOURY2 - 04122010, boury-vil and Boury 2016 family trees from the Family Tree Builder.
Nov 29, 2016
Lior Boury published a new version of the boury-vil family tree from the Family Tree Builder
Lior Boury updated the details of <Private> ברקאי in family tree boury-vil
Lior Boury added a photo of פרידה גולדברג לבית ברטנברוט , Monash Goldberg , Yehuda Goldberg and Stefa Goldberg לבית Langer :
 
Lior Boury updated the details of Monash Goldberg , Stefa Goldberg לבית Langer , Yehuda Goldberg and פרידה גולדברג לבית ברטנברוט in family tree BOURY2 - 04122010
Lior Boury updated the details of Monash Goldberg in family tree BOURY2 - 04122010
Lior Boury added Unknown אביחיל to family tree: Boury 2016
Lior Boury updated the details of רעיה דיסקין , Moshe Yehusha משה יהושוע Diskin דיסקין , צבי דיסקין , צדוק Tzadok Diskin דיסקין and 3 other people in family tree Boury 2016
Lior Boury tagged שושנה "רוזה" בורי לבית כ"ץ in 1 photos
 
Nov 28, 2016
Eliyahou BITTON joined another family site: יונה Web Site
יובל דותן joined another family site: דותן Web Site
Nov 27, 2016
יוסי שא-נס joined another family site: שדה Web Site
Lior Boury published a new version of the boury-vil family tree from the Family Tree Builder
יובל דותן added <Private> הדסי and <Private> dotan to family tree: Boury 2016
יובל דותן updated the details of רעיה אבוחובסקי לבית ויינשטיין , יעקב (יאשה) אבוחובסקי , <Private> הדסי , <Private> הדסי and 5 other people in family tree Boury 2016
Eliyahou BITTON joined another family site: גורדון Web Site
Nov 26, 2016
Lior Boury invited אבי אביטל to the site.
Lior Boury invited יובל דותן to the site.
Lior Boury updated the details of <Private> אביטל , <Private> דותן Dotan , <Private> אביחיל , <Private> אביחיל and 3 other people in family tree Boury 2016
 
View older news
News articles
Genealogy:משפחת דיסקין - תולדות ושורשים
Posted by: ניר דיסקין on Sep 30 2010 02:17

במאמר הקודם כתבתי על אביו של ר' בנימין דיסקין מגרודנא, וניסיתי לשער מי היה חותנו. במאמר זה, אפרט את צאצאיו, ופרטים על משפחות דיסקין אחרות.

בנו בכורו של ר' בנימין, "פאר המשפחה – דיסקין" היה ר' יהושע יהודה לייב דיסקין – המהרי"ל. הוא נולד בגרודנא שנת תקע"ז, וכשנפטר אביו בשנת תר"ד, נתמנה כממלא מקומו כאב"ד לומזא. משם עבר למעזריטש וקובנא, ושוב חזר ללומזא, בהמשך, כיהן ברבנות בערים נוספות, בהן שקלוב ועוד. אך נתפרסם בעיקר בעירו האחרונה, טרם עלותו לארץ ישראל, הלא היא העיר בריסק.

הוא נשא לאשה בשנת תרצ"א את מרת הינדא רחל לבית ברוידא [אביה היה רב בוולקוביץ'], ולאחר שהיא נפטרה בשנת תרט"ו, נשא בזיווג שני את מרת שרה בת ר' צבי ראטנר, [מגזע היחס, נכדת ר' לוי אב"ד קאדני בעל עטרת ראש, ור' אלעזר לנדא בעהמ"ח יד המלך, ועוד] אשר היתה גרושה מאישה הראשון, [ה"ה ר' אליהו זלמן הלפרין, שבזיווגו השני היה חתן של המלבי"ם].

בשנת תרל"ז עלה לארץ ישראל, וקבע משכנו בירושלים. נפטר שם בי"ט טבת בשנת תרנ"ח.

בנו יחידו ר' יצחק ירוחם דיסקין, נולד בלומזה, כ"ב שבט תקצ"ט, נתיתם בגיל צעיר מאמו. תלמידו של אביו, ממנו למד ש"ס ופוסקים בשקידה רבה ובתפיסה מצוינת, כבר בבחרותו נעשה גדול בתורה ובהוראה, בעל מח חריף עמוק ומקיף שמועטים כמותו. אך לא רצה להתפרנס מן הרבנות.

נשא לאשה את בת הנגיד ר' זכריה זלקינד (בנו של ר' לייב בטלן, רבה של דווינסק בעהמ"ח זכר יהודה). אשתו זו, ילדה לו בת ובן. לאחר שנים רבות נפטרה, ובשנת תרס''ד נשא בזיווג שני את מרת ינטה בת ר' דוד פישהאף (אלמנת ר' נחמן רפופורט מטולנא. והתישבו בעיר אומן.

אחרי פטירת אביו המהרי"ל בשנת תרנ"ח, ביקשו ממנו ראשי העדה שיבוא לעמוד בראש המוסדות שיסד וניהל אביו: בית היתומים וישיבת "אהל משה". רק באלול תרס"ח (כעבור עשר שנים) הסכים לקבל את התפקיד שהטילו עליו ועלה לארץ, בירושלים, היה מראשי הקהל, והמשיך את דרכו של אביו. נפטר בירושלים, כ"ט שבט תרפ"ה (23.2.1925).

צאצאיו: בנימין דיסקין גר בעיר דווינסק, היה עלוי גדול. נפטר בגיל צעיר. אשתרפאל שולמן סוחר עשיר בליבוי-לטביה. היו להם 3 בנים. וכנראה שנספו כולם בשואה.


ר' ישראל אברהם שמואל דיסקין, בעהמ"ח לבני בנימין, נולד בשנת תקפ"א, וכבר בצעירותו נתמנה כדיין בלומזא. בתחילה היה אב"ד פלונסק, ובשנת תרכ"ה נתקבל לאב"ד בווילקאויסק על מקומו של הגאון ר' יחיאל הלר בעל 'עמודי אור', שם גם עמד בראשות הישיבה שהיתה קיימת בעיר שנים רבות, בווילקוביסק כיהן עד לפטירתו בי"א טבת תרמז. בנו היה נחום צבי דיסקין – גולדשטיין המכונה נח"ץ. [ראה סיני ע"ד עמ' רסח].


ר' זרח דיסקין, אב"ד אחורי הנהר (פורשטאט) בגרודנא. הוא נולד בשנת תקפ"ד או תקפ"ז, ובשנת תר"א נישא בעיר ויישיי במחוז סובאלק (Wiejsieje), עם מרת ליבא חיה בת ר' עוזר ברנשטיין. ר' זרח נסמך בגיל צעיר להוראה, על ידי ר' משה יצחק אביגדור אב"ד שקלוב, ועל ידי ר' יו"ט ליפמן הלפרין מביאליסטוק. ואף על פי כן, לא רצה לעסוק ברבנות והעדיף לעסוק במסחר, הוא הביא לדפוס את ספרי הטור בקניגסברג תרכ"א, והשקיע בזה ממיטב כספו, אך זה לא צלח, וההשקעה לא נשאה פירות מובטחים, והפסיד ר' זרח את רוב כספו, ונאלץ לקבל על עצמו את הרבנות, והיה רגיל לומר 'הטורים עשאוני רב'. בתחילה כיהן ברבנות בעיר אוזור – אוזיאר [ואחריו היה שם ר' יהושע העשיל שחור מתלמידי ישיבת מיר בר משה]. ובשנת תרכ"ו החל לכהן ברבנות בפארשטאט [אחורי הנהר] בעיר גרודנא [התואר אב"ד נתבטל בגרודנא מפני מעשה שהיה, ור' זרח היה רק הראב"ד], וקודם לכן אביו כהן שם ברבנות. השאיר אחריו חידושים בכתב יד, ונפטר בהורדנא בשנת תרע"ד או תרע"א בן קרוב לתשעים שנה, [באהלי שם, כותב שנפטר אב תרעא בלומזא, וזה הולך על מחותנו רא"ש רבינוביץ]. באותו פרבר כיהנו גם ר' שמואל אביגדור תוספאה [אחרי ר' בנימין ולפני ר' זרח], ואולי היה ירושה מאבותיו. לפני ר' בנימין כיהן שם ר' אלכסנדר משה לפידות. ואחרי שנפטר ר' זרח כיהן שם ר' יהודה זאיונץ, ואחריו בא ר' איסר יהודה אונטרמן, עד תרפג, ואחריו ר' שמואל אהרן הכהן פלוטקין שנקרא הרב מדרצ'ין, ואחריו ר' שמעון שקופ, שניהג שם את ישיבתו וכיהן ברבנות.

עוד אודות ר' זרח ראה בישורון ב' ועוד בהפלס ב' מעשה נורא עם נערה ודיבוק. וראה עוד סיני לז עמ' קצא.

בנו הנגיד ר' בנימין, נשא לאשה את מרת מינה, בתו של ר' אליעזר שמחה רבינוביץ, שאף הוא כיהן כאב"ד לומזא. לבנימין, היתה בת בשם רחל שנישאה לר' דובער חוואיניק - חבויניק, היא עלתה לארץ, ויש ממנה צאצאים רבים.


ר' נח יצחק דיסקין, נולד בשנת תקפ"ט, בשנת תר"ו נישא לראשונה, בעיר לומזא, למרת חיה פייגה לבית נאווינסקי\פרלה, שהיתה בתו של ראש הקהל בלומז'ה. בשנת תרל"ד נתמנה לראב"ד ומו"ץ בעיר לומזה. בזיווג שני נשא את מרת שרה רחל [בת ר' לייב בירז] בשנת תר"ן, ובשנת תרנ"ו נשא בשלישית את מינדלה צירלה בתו של אחיו ר' אברהם שמואל. ר' נח יצחק נפטר בלומזא ח' תמוז תרסח, ונקבר בסמוך לקבר אביו, וסיפורים שונים נכרכו סביב קבורתו שם. בין תלמידיו נמנה ר' יואל לייב הרצוג, מרבני פאריס, אביו של ר' יצחק אייזיק הרצוג, שהיה הרב הראשי לאירלנד, ולאחר מכן כיהן ברבנות הראשית בארץ ישראל. צאצאיו של ר' נח יצחק כפי העולה מהרישומים בלומזא הם:בנימין, שפרה [כנראה שהיא זו שנישאה למשה ברסטוביצקי מביאליסטוק], מאיר, באשה רייזה, איידלה, דבורה, אברהם שמואל, יוסף ושרה.


בתו הגדולה של ר' בנימין, היתה מרת ליבא רחל.


והצעירה היא, מרת שרה דבורה שנישאה בשנת לר' אליהו רוזנברג הנזכר, חותנו של ר' אליהו עקיבא רבינוביץ מפולטבא.היו גם משפחות דיסקין אחרות, שעלו לארץ ישראל, ולא ידוע הקשר המדוייק שלהם, למשפחתו של ר' לייב חסיד, אך מכיוון שמוצאם גם כן מגרודנא, הדעת נותנת שהשתייכו למשפחתו הקרובה או הרחוקה.


מילידי עיר גרודנא היה ר' מרדכי דיסקין, הוא נולד שם לאביו יצחק, בשנת תקצ"ט, בשנת תרט"ז נשא לאשה את מרת דינה. בשנת תרמ"ב עלה עם אמו ומשפחתו לארץ ישראל והיו ממיסדי פתח תקוה. ר' מרדכי חיבר כמה ספרים, 'דברי מרדכי' ו'מאמר מרדכי' ו'ישוב הארץ'. בספריו הוא מזכיר שאבותיו היו בעלי מסחר וגנים בעיר. עד גיל י"ג למד בישיבה, ומאז הלך לעזור לאבותיו בעבודתם בגנים, ואחיו הצעירים נשארו ללמוד. ר' בנימין נולד בעיר גרודנא בשנת תרכ"ג, לאביו מרדכי ולאמו דינה. בתחילה הוא גר בירושלים, ונשא לאשה את מרת ציטה בת ר' ישראל דב פרומקין עורך החבצלת. צאצאיו הם משה דיסקין. יצחק דיסקין, נולד בירושלים בשנת תרמ"ח. שרה אשת ר' אברהם דיסקין [ב"ר יעקב ב"ר שמחה דיסקין יאנובר הנ"ל]. מינה אשת ר' דוד גולדברג [ב"ר אליעזר מנחם]. אלכסנדר דיסקין. יוסף דיסקין. יעקב דיסקין.


משפחת יאניווער דיסקין

ר' אברהם ש"ץ דיסקין, מגרודנא בן ר' יעקב, עלה לירושלים, בערך בשנת תרי"ג, עם שני בניו ר' שמחה שלמה ור' משה יהושע. ר' אברהם נפטר בעמדו לפני התבה כשנפלה על ראשו מנורה מתקרת בית הכנסת. [באנציקלופדיה לחלוצי הישוב, כתב תדהר בערך של בנו ר' משה יהושע, כי הוא היה ממשפחתו של ר' אברהם משכיל לאיתן].

בנו ר' שמחה שלמה, נולד בשנת תר"ו בגרודנא, היה מומחה גדול לפיסול ואומנות ברזל, היה עושה שופרות ועוד. התחתן בהיותו בן יג שנים, ונולדו לו מאשתו זו אחד עשר ילדים ונפטרו שמונה מהם צעירים. לאחר מכן התחתן עם אשה נוספת, ונולדו לו עוד עשרה ילדים, ומתוכם נפטרו ששה צעירים. משמות ילדיו ידועים לנו: ר' אהרן מנגן – ארקע שפילער נפטר בדמשק בימי המלחמה העולמית הראשונה בצבא התורכי. ר' יצחק יעקב דיסקין, למד מאביו חרושת יציקה. בת אחת אשת ר' יעקב דיסקין בן דודה.

ר' משה יהושע דיסקין, אף הוא היה מתושבי ירושלים ונכבדיה. ונודע בשמו ר' משה יהושע יניבער. מצאצאיו ידועים: בנו ר' אלתר אברהם חיים. בנו ר' יעקב דיסקין חתן דודו ר' שמחה. מרת נחמה רבקה אשת ר' אברהם חיים ב"ר צבי אריה זילברמן, נפטר ל"ג בעומר תרפ"ז מצאצאיו משפחת כספי. אשת ר' חיים יהושע קוסובסקי בעל הקונקורדנציות למשנה ותוספתא. אשת ר' לייב חלוץ ממשפחת זקש.


משפחת הרבנים דיסקין משומיאץ.

ר' שמעון משה דיסקין אב"ד לוחביץ נולד בשושן פורים בשנת תרל"ב בעיר שומיאץ, לאביו ר' יהושע זעליג. רעייתו של ר' שמעון משה היתה מרת שרה בת ר' אליהו ושצערע בכרך דור חמישי לבעל החוות יאיר. ר' שמעון משה, בשנת תרס"ד, נתמנה לרב העיר לובני. ומשם בשנת תרפ"ב ללוחביץ. הוא נפטר בליל ראש השנה בשנת תרצ"א. תולדותיו נכתבו בארוכה בסוף ספרו מדרש שמעוני, על ידי בנו ר' יהושע זעליג.

אחיו של ר' שמעון משה דיסקין הנ"ל, ר' אהרן דיסקין עלה הראשון ממשפחתו לארץ ישראל, הוא נולד בשנת תרי"ז, ועלה לארץ בשנת תרס"ו, גר בתל אביב, והיה ממגידי השיעורים שם, הוא נפטר כ"ד אייר תרצ"ו, רעייתו שינה זלדה בת אברהם יהודה אידלין נפטרה י"ב אב תרע"ב בתל אביב.

צאצאיו של ר' שמעון משה, א. בנו בכורו ר' יהושע זעליג נשא לאשה את מרים לאה בת ר' שמעון יוסף ליפשיץ מאמטשיסלב, ר' יהושע זעליג היה בתחילה רב בליטא, ולאחר מכן בפרדס חנה בארץ ישראל, בנו של ר' יהושע ר' שמעון משה דיסקין היה ראש ישיבת קול תורה בירושלים ומחבר משאת המלך. ב. מרת גיסא אשת ר' ישעיהו הכהן מאטלין. ג. מרת תמר איטה אשת ר' נפתלי גלוסקין. ד. מרת עלקא אשת ר' צבי הירש סלאווין. ד. ר' אהרן יעקב דיסקין, זו' מרת שיינדל בת ר' יעקב ישראל הלוי שפירא ב"ר מאיר אלטר אב"ד לובני מצאצאי ר' פנחס מקוריץ.

[אף כי משפחת דיסקין זו, מוצאה משומיאץ ולא מגרודנא, בספר בית הקברות הישן בתל אביב, נכתב על אהרן דיסקין הנ"ל שאביו זקנו היה ש"ב של ר' לייב חסיד מסלונים. וכן בספר מדרש שמעוני בתולדותיו של ר' שמעון משה, נכתב, כי כשנפטר המהרי"ל ארגן ר' רפאל שפירא הספד בבוברויסק, וקרא לר' שמעון משה לבוא ולהספידו, אף שהוא היה עדיין צעיר, ודרש שדווקא הוא יספיד את 'פאר המשפחה – דיסקין'.]
0 Comments|108 Views|View full article
Genealogy:משפחת דיסקין - ויקיפדיה
Posted by: ניר דיסקין on Sep 30 2010 02:12

משפחת דיסקין היא משפחתרבנים שמוצאהּ מאזורי תחום המושב וענפיה פרוסים ברחבי העולם. בני המשפחה הראשונים הגיעו לארץ ישראל בתחילת המאה ה-19. הם התערו במהירות בארץ, וכיום הם מונים מאות רבות של צאצאים בישראל ובעולם.

שם המשפחה "דיסקין" נגזר מהשם דינה, ומשמעותו בני דינה.

ההיסטוריה של המשפחה בדורות האחרונים כרוך בסיפורה של הציונות. תחילתה בסוף המאה ה-18, ביוזמתו של הגאון מווילנה לעלות לארץ ישראל, להתיישב בה ולשחררה משממונה, שהתבטאה בעליית "חזון ציון", והתיישבות התלמידים בצפת ובירושלים. הצטרפות לזרם הפרושי מחד (הרבי מבריסק) ולזרם "המעשי" שתבטא בין השאר באמנות ופיסול מסורתי, לימוד בבית ספר לבנות בירושלים, והשתתפות בבניין בתי כנסת ומאה שערים. התפתחות המסחר, הספנות, המשפט, הרפואה בארץ וכולי.

עליות המשפחה לארץ ישראל

הנצר הראשון של המשפחה, שעלה לארץ מסלונים שבבלרוס בשנת 1810, היה לייב חסיד שעלה במסגרת השיירה הראשונה של עליית תלמידי הגר"א. לייב חסיד עלה לארץ עם אשתו ובתו רבקה, לאחר ששידך את בנו בנימין בחו"ל, והתיישב בצפת. הוא לא האריך ימים ונפטר בגיל 36.[עריכה]

[עריכה]צאצאים וקישורים ידועים

  • שלמה שמחה דיסקין-יאניווער, נולד בשנת 1846 בהורדונא ועלה כאמור עם אביו בשנת 1853. שלמה שמחה היה אמן כישרוני ועסק בפיסול, יציקה, יצירת שופרות, ציור ורקמה – כל אלה ברוח הדת. ספליםשפיסל ניתנו על ידי ראשי הקהילה היהודית לקיסר פרנץ יוזף, שביקר בירושלים בשנת 1869. בין שאר עיסוקיו עזר בבניין בית הכנסת החורבה, והיה בין מייסדי שכונת מאה שערים. נולדו לו כ-22 ילדים.
  • משה יהושוע דיסקין-יאניווער, היה מלמד בבית הכנסת מנחם ציון והתחתן עם בתה של מנהלת בית הספר לבנות שהקים מונטיפיורי בירושלים (צאצאיו שש בנות ובן).
0 Comments|28 Views|View full article
Visits
0002298