Welcome

Mitt namn är Bengt Sjöstedt och jag startade denna släktplats.

Släktplatsen skapades med My Heritage.

 MyHeritage har i högerkanten en påminnelse om födelsedagar.Här förekommer personer som är döda och inte kan firas, men låt oss tänka en kärleksfull tanke. 

 
  Välkommen till släktforskningen Kinnekulle-bor och –byggnader.
            
               GladMER material finns under FOTON/ALBUM.
        Använd HÖGER musknapp och ÖPPNA för stängda bilder. 
        Eller gå längst ner till slumpmässiga bilder och se om något  intresserar dig! 
 

Läs gärna här hur denna forskning har börjat. 
 
Skrivet av Arthur Andersson.  Avskrivet ochskrivet av Bengt Sjöstedt. 
Observera, att jag har släktskapsförhållande med endast ett fåtal personer här.        
 
Rekonstruerad husförhörslängd för Österplana socken åren 1732 – 1800
                                                                                                                  
Österplana sockens äldsta bevarade församlingsbok, som förr kallades husförhörslängd, börjar med år 1800. Detta förhållande har oftast för
en släktforskare inneburit ett oöverstigligt hinder att i Österplana komma längre tillbaka i tiden än år 1800.
 
I Landsarkivet i Göteborg finns emellertid ministerialböckerna; födelse-, dop-, vigsel- samt död- och begravningsböckerna för Österplana bevarade, vilka sträcka sig bakåt i tiden till år 1732. Dessa gömma mycket material från 1700-talet, som en släktforskare i dag icke utan nästan oöverstigliga svårigheter och stor möda kan utnyttja. Av naturliga skäl är böckerna förda i kronologisk följd och uppgifter från Österplana och Kestads socknar äro dessutom blandade med varandra. Att söka anfäder enbart i dessa böcker är nästan som att söka en nål i en halmstack..
 
Det finns i min bekantskapskrets en släktforskare, som för sin egen släkts del bemästrat problemet. Det är Torsten Fast, född 1913 i torpet Nilstorp, men sedan många år bosatt i Borås. Han gick synnerligen systematiskt tillväga. Ett otal timmar av sin fritid tillbringade han under flera år i Landsarkivets forskningssal med att skriva av ministerialböcker från 1732 – 1854, samt alla husförhörslängderna för 1800-talet, kort sagt allt vad som då fanns i Landsarkivet av kyrkböcker för Österplana. Med detta fullständiga arbetsmaterial till sitt förfogande kunde han sedan där hemma, i lugn och ro, forska efter sina anfäder i Österplana socken tillbaka till början av 1700-talet.
 
Detta ledde mig in på tanken att genom sammanställning på lämpligt sätt av hans avskrifter från Landsarkivet borde man kunna rekonstruera en kyrkbok för 1700-talet. I så fall skulle en stor lucka fyllas och nya möjligheter öppnas för släktforskare att söka sig ner till början av 1700-talet. Husförhörslängderna omfatta av naturliga skäl i regel en tidsperiod av 8 – 10 år och sen börja de på nytt igen i nästa tidsperiod. För en släktforskare innebär detta ett omfattande sökande och bläddrande. När nu underlag finns för en period, som kunde omfatta hela tiden 1732 – 1800, borde släktforskarens arbete underlättas avsevärt, om samtliga uppgifter sammanställdes i en följd för hela perioden.
 
Med stor välvillighet ställde Torsten Fast sitt samlade material till mitt förfogande för fotostatkopiering. Jag kan ej vara nog tacksam för detta tillmötesgående, då den kolossala tidsvinst detta innebar, var för mig enda möjligheten att fullfölja tanken på en rekonstruerad, för släkt-forskare, anpassad kyrkobok för 1700-talet.
 
Det gällde nu närmast att sortera alla uppgifter på lämpligt sätt. Det skedde i form av ett kortregister med födelseplatserna (gårdar, torp och lägenheter inom socken) ordnade i alfabetisk ordning. Detta är möjligt, då födelse- och dopboken innehåller, utom alla data rörande barnet, även båda föräldrarnas namn och hemvist. Alla dessa uppgifter äro värdefulla för en eventuell senare identifikation.
 
Nämnda uppgifter infördes på korten, liksom senare uppgifter från vigsel- och dödböcker angående giftermål och dödsfall. –
Trångboddheten var stor under 1700-talet. Två eller flera familjer bodde ofta samtidigt i torpet eller gården. Familjerna måste i redovisningen skiljas åt med alla barnen i kronologisk följd efter födelsedata. Därför måste ofta flera kort användas för samma hemvist. Alla på korten samlade uppgifter måste noggrant kollas. Ofta kunde ålders-uppgifterna avvika från varandra i de olika ministerialböckerna. Då föredrog jag födelsebokens uppgift såsom förmodligen mest korrekt.
 
Föreliggande kyrkbok för 1700-talet är en avskrift av kortregistret, sedan alla uppgifter blivit införda. Som synes har många födelseår angivits även före 1732, då födelseboken började. Detta har låtit sig göra, dels genom funna uppgifter i vigselböckerna eller dödböckerna, dels från en annan källa, som i detta sammanhang ej bör helt förbigås. Det fanns nämligen i Landsarkivet delar av husförhörslängder för åren 1740, 1743, 1745 och 1747.
 
För de personer som ingå häri, anges hur många år vederbörande var, då förrättningen ägde rum. Eftersom husförhören ägde rum på olika tider under olika år, uppstår lätt skillnader för samma person, när åldern ersättes med födelseår. Då har en bedömning av korrektheten måst göras genom jämförelse med andra personers åldrar o.s.v. Födelseåren för dessa personer äro därför så korrekta de överhuvudtaget kunna bli. Smärre felaktigheter kan ej uteslutas.
 
Den använda metodiken för framställning av föreliggande kyrkobok har givetvis sina brister, men torde dock ge släktforskaren möjligast korrekta uppgifter. En brist är, att barnlösa familjer, vigda i annan socken och sedan utflyttade, ej ha kunnat fångas upp. Härtill är att märka, att in- och utflyttningar ej voro särskilt vanliga under 1700-talet.
 
Hällekis i mars 1983
Arthur Andersson
 
Tillägg från Bengt Sjöstedt 2009-03-03.
 
Efter ett sammanträffande med Arthur Andersson, fick jag hans tillstånd, att från hans pärmar, föra in uppgifterna för Kestad på data. Detta gjorde det lättare att söka efter viss person och jag kunde också sammanföra familjerna på ett mera komplett sätt. Jag fick senare fortsätta även med Österplana.
(AA:s pärmar finns på biblioteken i Götene och Skara och på Landsarkivet i Göteborg)
 
Medelplana och Västerplana hade AA börjat med före sin död och Rune Skoog fortsatte och tillförde material.
Mer material har jag också kunnat lägga in från andra släktforskare. Jag tackar för detta och hoppas att fler känner sig manade att komma med sitt material.
 
Allt material har ursprungligen införts på släktforskningsprogrammet Disgen och har också lagts ut på deras gemensamma Disbyt. Där ges tillfälle att söka på personer för alla som önskar och även följa släkter om man är medlem i DIS.
 
Sist vill jag postumt tacka Torsten Fast och Arthur Andersson för deras stora arbete och sedan också alla som har eller kommer att bidra till att fortsätta detta arbete.
Ett arbete som av naturliga skäl aldrig behöver avslutas.
 
Tillägg från Bengt Sjöstedt 2012-01-18.
Idag har jag börjat föra in mitt material på My Heritage och min förhoppning är, att många intresserade kan få del av materialet och också kommer att tillföra mera.
Jag kommer att så småningom lägga in glimtar av detta på andra forum.
 
Viktigt!!
Var och en som personligen vill använda sig av materialet för noggrann släktforskning, måste själv kontrollera riktigheten eftersom avvikelser förekommer.

 I de flesta fallen får man en god överblick över släktförhållandena.

 

Family news
Yesterday
ulf johanson submitted a request to become a member.
July 14, 2017
Nicolas Persson joined another family site: Familie Tschorn
Bengt Sjostedt updated the details of Stina Oldin , <Private> Sjöö , <Private> Johansson , <Private> Andersson and 6 other people in family tree Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012
July 13, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012 family tree from the Family Tree Builder
July 10, 2017
Karl-Erik Assafsson joined another family site: Rådberg Web Site
Knut Egil Grøneng joined another family site: Thillmann Web Site
July 09, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Karlsson family tree from the Family Tree Builder
July 05, 2017
Håkan Konrad Spångberg joined another family site: Hedberg Web Site
June 29, 2017
Leif Sörensson joined another family site: Lennart Robberts Web Site
June 22, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Karlsson family tree from the Family Tree Builder
June 20, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Karlsson family tree from the Family Tree Builder
June 15, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012 family tree from the Family Tree Builder
June 08, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012 family tree from the Family Tree Builder
June 02, 2017
Tor Egeberg joined another family site: Lucier Web Site
June 01, 2017
Maud Warnander joined another family site: Posse Web Site
Bengt Sjostedt published a new version of the Karlsson family tree from the Family Tree Builder
Bengt Sjostedt updated the details of Klas Hallman in family tree Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012
May 27, 2017
Bengt Sjostedt published a new version of the Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012 family tree from the Family Tree Builder
May 26, 2017
Bertil Adamsson submitted a request to become a member.
Bent (Benjamin) Prien (Benedykt) joined another family site: steffen
Bengt Sjostedt updated the details of Valdemar Knutsson , <Private> Karlsson , Kirstin Svensson (Lind af Hageby) (född Ivarsdotter) , <Private> Hallman and 2 other people in family tree Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012
May 22, 2017
Lars Andersson joined another family site: Björk Web Site 1
Bengt Sjostedt added Anders Lidholm , Elisabeth Lidholm , Stina Kristina Lidholm (född Andersdotter Dubb) , Erland Persson Lidholm and 25 other people to family tree: Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012
Bengt Sjostedt updated the details of Maria Laurell Andersdotter (född Laurell) , Anders Lidholm , Elisabeth Lidholm , Stina Kristina Lidholm (född Andersdotter Dubb) and 30 other people in family tree Kinnekullebor och -byggnader_BSj2 - 20012012
 
View older news
News articles
There are no news articles available
Visits
0005846