All results for Nicolaas Beets in All Collections

1 - 20 of 1,271,588 results (1.61 seconds)
Compilation of Published Sources
  FREE  
Text:"... afler the death of the Author, with a preface by NicolaasBeets. The whole work is thus complete in 9 vols., with the title : Solomon, by J. H. van der Palm, dd Edition. Leeuwarden...."
Date:1865
Place:New York, USA
Compilation of Published Sources
  FREE  
Text:"...LIFE AND CHARACTER OF J. H. VAN DER PALM, D. D., PROFESSOR OF ORIENTAL LANOTJAOES AND ANTIQUITIES } ALSO OF SACRED POETRY AND ELOQUENCE IN THE UNIVERSITY OF LEYDEN. SKETCHED BY NICOLAASBEETS, D..."
Date:1865
Place:New York, USA
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... wordt aan de dat bet kantoor van een zoon van wijlen Nicolaas van den notaria dezer dagen verplaatst ia naar bet waariu NicolaasBeets gewooud heeft van 4 Au geetus 1854 tot 13 Maart zooals de gedenksteen..."
Date:June 3 1908
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... ergste blijken sinds NicolaasBeets Nederlaud heeft weder ecu zij ner groote manneu Ni iolaas de welbekeude dich er on geleerde is niet Na eeu betrekkelijkkortstondigo ziek e is hij op boogeu ouderdoui do..."
Date:Apr 1 1903
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"...-directeur van's Eijks Museum van oudbe-deni NicolaasBeets, letterkundige en oud-hoogleeraar te Dtrecht. Prof. mr. N. K. F. Land, hoog-leeraar te Groningen. Prof. dr. H. 0. Dibbits, oud-hoogleeraar te Utrecht. Mr..."
Date:Jan 20 1904
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... be hij groote balangstelling in Anne jongen herhalen Niet weten wat het meent een kind te dan vinden wij ons ide van n in de beschrijving NicolaasBeets er van geeft in Camera nnder den titel van De waar..."
Date:July 5 1911
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... boekdeelen kwam aanbieden. getiteld.- Stich-telijke Uren, door NicolaasBeets Het was een ongedachte, maar jdaarojn niet minder aangename verrassing, en wij betuigen door dezen onzen dank aan de Vereen P..."
Date:Apr 4 1917
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"...Jaargang Siocix Woensdag 1 April Hummer 52 INHOUD Eeu der Engelscho bescha Een brutaal plan indien waan Eon nicuw Treu fif Op do Overstroomingen in het NicolaasBeets Algeineen Een levende aanbe..."
Date:Apr 1 1903
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... Port Cecilia Madre Niobe Thorbecke Australia for Guy Manner ing NicolaasBeets for From Lohengrin Martin Vidnlich for Cape Finisterre Barrem man for From Prinses Amalia From Thorbecke for Queens From..."
Date:Nov 3 1885
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... for Nestor Sorrento for Vercingetorix From For July Rouen June 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 VESSELS PASSED STRAITS OF it 25 Salacia Martha Brockelmann Mina Tex Min Oberon Sarmatian NicolaasBeets Valuta..."
Date:Aug 1 1885
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
Results below are less likely to be matches, but can still be helpful. Learn more
Names, dates, and locations on old records are often misspelled or different than expected. Although you'll find fewer relevant matches the further you go, some might be helpful because we look for misspellings, abbreviations, and other possible dates & locations
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... rustig bniswaarts. 23 22 9 2 2 0 27 11 26 0 9 De grijze NicolaasBeets vervulde zijn bxii'gerplicht. Te ..[Jtnscht boeft ook de 86-jarige JS'icolaas Beets zijn staats-bnrgerlijken plicht vcrvuld. ISten..."
Date:July 3 1901
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"...-boortedag van NicolaasBeets. Ware er geen oorlog die allev hart en denken In beslas neemt, dan zouden we meer gehoord hebben van den man, op wien al wat N|6--derlander heet trotsch - is. Beeta was eea man, die..."
Date:Oct 14 1914
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... George Curtis for Solveig for Singa San Andrea from for Navarino for via NicolaasBeets from for Sin MoelyDon from for Chow Chow Foo from for Patroclus from Ham for Devonshire from for Sin Ghazee from..."
Date:Feb 9 1886
Publication:London, Middlesex, United Kingdom
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... terugkeer tot den levenden tot Zijn Woord en kan een verloren mensch heid Het is zoo waar wat NicolaasBeets zeide afvalt van den hoogen God moet vaMen een zelfde schuld een zelfde lot voor t t het de de..."
Date:Oct 21 1914
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... een zoon van wijlen prof. NicolaasBeets, n.l. van den notaris H. A Beeta, dezer dagen verplaatst is naar het huis, waarin Nicolaas BeetB gewoond heeft van 4: Au-gestns 1864 tot 13 Maart 1903, zooals de..."
Date:June 3 1908
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... hebben in de door mij ondorgane operatie, waarvan het veinieuwd gebruik mijner oogen de gezegen-de vrucbt is geweest, mijn diep-gevoelden dank te betuigen. NicolaasBeets.'' . De ibeer Beets hoopt D. V..."
Date:Aug 12 1897
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"...-sloton, is NicolaasBeets aan den breqden kring zijner vrienden en vereerders, aan ons volk, dat in hem iets zeer eigens bezat en lief-had, ontnomen. Hoezeer Beets bemind was in alio rangen en standen, bleek op..."
Date:Apr 1 1903
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... oere lioudt de school-bank waarin NicolaasBeets zat, toen hi} zijue eerste lessen ont-ving van dofl heer F. J. Prinsen, De bank heeft eene eereplaats in de hieuwe lokalen gekregcn. Toen de slager G. van..."
Date:Sep 9 1896
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America
NewspaperARCHIVE.com
Text:"... hot en het zillion hot niot van Da Josta on voorts ging men rustig Do Nicoltias Bpets vervuhle To Utrecht bueft ook do SO jurigo NicolaasBeets zijn staats bnrgerlijkenplicht iStoii noud op don arm..."
Date:July 3 1901
Publication:Sioux Center, Iowa, United States of America