Ybeltje Swart Pieters - Jantje Swart Sjoerds

 • Ybeltje Swart Pieters
 • Ymkje Swart Pieters
 • Susanna Swart Pieterse
 • Marten Swart Pietersen
 • Cornelis Swart Pietersz
 • Jacobus Swart Pietersz
 • Jan Swart Pietersz
 • Maerten Swart Pietersz
 • Harm Swart Popkes
 • Battje Swart Poppes
 • Daniel Swart Pormestari
 • Jan Swart Porte
 • Elsje Swart Previously Murray Previously Labuscagne
 • Klaas Swart Pybes
 • Baukje Swart Renzes
 • Johanna Swart Retief
 • Gertrude Swart Reynolds
 • Jan Swart Reyns
 • Trijntje Swart Reyns
 • Baukje Swart Rinzes
 • Gertrude Swart Robertson
 • Hilletje Swart Roelofs
 • Jannetje Swart Roelofs
 • Elisabeth Swart Roelofsen
 • Hilletje Swart Roelofsen
 • Jan Swart Roelofsen
 • Jannetje Swart Roelofsen
 • Ida Swart Roman
 • Sophia Swart Roos
 • Sara Swart Ross
 • Sarah Swart Ross
 • Berta Swart Rothenburg
 • Carlos Swart Rothenburg
 • Elena Swart Rothenburg
 • Luis Swart Rothenburg
 • Mario Swart Rothenburg
 • Raúl Swart Rothenburg
 • Aafke Swart Ruurds
 • Aukje Swart Ruurds
 • Douwe Swart Ruurds
 • Jan Swart Ruurds
 • Jeltje Swart Ruurds
 • Johannes Swart Ruurds
 • Klaas Swart Ruurds
 • Lijsbert Swart Ruurds
 • Okke Swart Ruurds
 • Renske Swart Ruurds
 • Rinske Swart Ruurds
 • Esther Swart Sacksionie
 • Benjamin Swart Salomons
 • Jacob Swart Salomons
 • Sara Swart Salomons
 • Pieter Swart Schaep
 • Trijntje Swart Schaep
 • Evertje Swart Scholten
 • Grietje Swart Scholten
 • Hendrik Swart Scholten
 • Johanna Swart Schwaab
 • Marianne Swart Schwarts Mordechai Wolf
 • Hendele Swart Schwartser Kleidersocher
 • Jacob Swart Schwartser Kleidersocher
 • Joseph Swart Schwartser Kleidersocher
 • Marianne Swart Schwartser Kleidersocher
 • Naatje Swart Schwartser Kleidersocher
 • Nachum Swart Schwartser Kleidersocher
 • Samuel Swart Schwartser Kleidersocher
 • Tjietske Swart Siebes
 • Taekele Swart Sijmens
 • Antje Swart Sijmons
 • Jan Swart Sijmonsz
 • Douwe Swart Simons
 • Johannes Swart Simons
 • Cornelis Swart Sipkes
 • Tietje Swart Sipkes
 • Trijntje Swart Sipkes
 • Andries Swart Sjoerds
 • Antje Swart Sjoerds
 • Beitske Swart Sjoerds
 • Bouwe Swart Sjoerds
 • Jan Swart Sjoerds
 • Jantje Swart Sjoerds