Jurjen Swart Frans - Ype Swart Hanzes

 • Jurjen Swart Frans
 • Jurjen Swart Fransen
 • Klaas Swart Fransen
 • Meile Swart Franses
 • Steven Swart Franses
 • Jan Swart Fransz
 • Anne Swart Freerks
 • Gerlof Swart Freerks
 • Kinke Swart Freerks
 • Tjalling Swart Freerks
 • Johan Swart Fröberg
 • Gerda Swart Fröhlich
 • Cornelia Swart Geldenhuis
 • Gehardus Swart Geldenhuys
 • Anne Swart Gerbens
 • Antje Swart Gerbens
 • Aukjen Swart Gerbens
 • Ouwe Swart Gerbens
 • Pieter Swart Gerbens
 • Sjouke Swart Gerbens
 • Taetske Swart Gerkes
 • Grietje Swart Gerlofs
 • Janke Swart Gerlofs
 • Sibbeltje Swart Gerlofs
 • Sjoukje Swart Gerlofs
 • Betje Swart Gerrijts
 • Claas Swart Gerrijts
 • Gerben Swart Gerrijts
 • Gerrijt Swart Gerrijts
 • Jacob Swart Gerrijts
 • Ysebrand Swart Gerrijts
 • Froukje Swart Gerrit
 • Aaltje Swart Gerrits
 • Albert Swart Gerrits
 • Anne Swart Gerrits
 • Antje Swart Gerrits
 • Cornelis Swart Gerrits
 • Dirk Swart Gerrits
 • Froukje Swart Gerrits
 • Froukjen Swart Gerrits
 • Gerrit Swart Gerrits
 • Gerritje Swart Gerrits
 • Jacob Swart Gerrits
 • Jakob Swart Gerrits
 • Jan Swart Gerrits
 • Jantje Swart Gerrits
 • Jantjen Swart Gerrits
 • Jelle Swart Gerrits
 • Klaas Swart Gerrits
 • Lammert Swart Gerrits
 • Lijske Swart Gerrits
 • Liskje Swart Gerrits
 • Neeke Swart Gerrits
 • Neeltje Swart Gerrits
 • Sipke Swart Gerrits
 • Tietje Swart Gerrits
 • Tjebbe Swart Gerrits
 • Trijntje Swart Gerrits
 • Willem Swart Gerrits
 • Cornelis Swart Gerritsz
 • Dirk Swart Gerritsz
 • Jan Swart Gerritsz
 • Klaas Swart Goorits
 • Wilt Swart Haayes
 • Phebe Swart Hagerman
 • Pieter Swart Hajes
 • Camila Swart Hameau
 • Douwe Swart Hanses
 • Elisabeth Swart Hanses
 • Foppe Swart Hanses
 • Jacob Swart Hanses
 • Jan Swart Hanses
 • Liesbert Swart Hanses
 • Sytske Swart Hanses
 • Ype Swart Hanses
 • Akke Swart Hanzes
 • Bouwe Swart Hanzes
 • Elisabeth Swart Hanzes
 • Jan Swart Hanzes
 • Sytske Swart Hanzes
 • Ype Swart Hanzes