Wibeke Svartha - Paulinus Svarthafra

 • Wibeke Svartha
 • Christina Svarthaffs
 • Johan Svarthaffs
 • Kristina Svarthaffs
 • Lars Svarthaffs
 • Margareta Svarthaffs
 • Jacob Svarthafra Seppä
 • Anna Svarthafra - Swarthaffre
 • Maria Svarthafra - Swarthaffre
 • Elisabet Svarthafra E Kock
 • Gustaf Svarthafra E Kock
 • Hannu Svarthafra E Kock
 • Johan Svarthafra E Kock
 • Juho Svarthafra E Kock
 • Karin Svarthafra E Kock
 • Kirsti Svarthafra E Kock
 • Klaus Svarthafra E Kock
 • Kristiina Svarthafra E Kock
 • Margareta Svarthafra E Kock
 • Maria Svarthafra Rundeel
 • Elisabet Svarthafra Å Mantere
 • Anders Svarthafra
 • Anna Svarthafra
 • Bernburgius Svarthafra
 • Carin Svarthafra
 • Catharina Svarthafra
 • Christina Svarthafra
 • Christiniana Svarthafra
 • Claes Svarthafra
 • Clas Svarthafra
 • Claus Svarthafra
 • Cristina Svarthafra
 • Elias Svarthafra
 • Eliasdotter Svarthafra
 • Elin Svarthafra
 • Elisabet Svarthafra
 • Elisabeth Svarthafra
 • Emäntä Svarthafra
 • Euphemia Svarthafra
 • Ewa Svarthafra
 • Greta Svarthafra
 • Gretha Svarthafra
 • Gustaf Svarthafra
 • Gustafsdotter Svarthafra
 • Gustafsson Svarthafra
 • Gustav Svarthafra
 • Hannu Svarthafra
 • Hans Svarthafra
 • Hansdotter Svarthafra
 • Hansson Svarthafra
 • Jacob Svarthafra
 • Jakob Svarthafra
 • Johan Svarthafra
 • Johannes Svarthafra
 • Johansdotter Svarthafra
 • Juho Svarthafra
 • Juliana Svarthafra
 • Karin Svarthafra
 • Katarina Svarthafra
 • Kirsti Svarthafra
 • Klas Svarthafra
 • Klaus Svarthafra
 • Kristiina Svarthafra
 • Kristina Svarthafra
 • Kronolänsmansdotter Svarthafra
 • Kustaa Svarthafra
 • Lars Svarthafra
 • Lena Svarthafra
 • Liisa Svarthafra
 • Lisa Svarthafra
 • Margareetta Svarthafra
 • Margareta Svarthafra
 • Margaretha Svarthafra
 • Margaretta Svarthafra
 • Margetha Svarthafra
 • Marghareta Svarthafra
 • Margret Svarthafra
 • Maria Svarthafra
 • Mats Svarthafra
 • Nn Svarthafra
 • Paulinus Svarthafra