Robert Smoczynski - Franciszka Smoczyńska V Magdziak