Sjoerdje Sjoerdje - Aaltje Sjoerds Gruppelaar

 • Sjoerdje Sjoerdje
 • Tabak Sjoerdje
 • Albert Sjoerdma
 • Jeike Sjoerdma
 • Maria Sjoerdoma
 • Saakje Sjoerds - Andries
 • Griet Sjoerds - Coenes
 • Nieske Sjoerds - Douwes
 • Antje Sjoerds - Gerrits
 • Hendrikje Sjoerds - Hendriks
 • Trijntje Sjoerds Akken
 • Dirck Sjoerds Baerdt
 • Hendrik Sjoerds Baerdt
 • Hintke Sjoerds Baerdt
 • Hobbe Sjoerds Baerdt
 • Ida Sjoerds Baerdt
 • Lijsbeth Sjoerds Baerdt
 • Lysbeth Sjoerds Baerdt
 • Marij Sjoerds Baerdt
 • Pytrick Sjoerds Baerdt
 • Rientje Sjoerds Baerdt
 • Sjoerd Sjoerds Baerdt
 • Sybrant Sjoerds Baerdt
 • Ted Sjoerds Baerdt
 • Trijn Sjoerds Baerdt
 • Berend Sjoerds Bergsma
 • Martje Sjoerds Bergsma
 • Meint Sjoerds Bergsma
 • Sjoerd Sjoerds Bergsma
 • Wimke Sjoerds Bergsma
 • Antje Sjoerds Bijlsma
 • Goijtj Sjoerds Bijlsma
 • Joost Sjoerds Bijlsma
 • Sake Sjoerds Bijlsma
 • Sjoerd Sjoerds Bijlsma
 • Aukjen Sjoerds Boersma
 • Dirkjen Sjoerds Boersma
 • Jeltje Sjoerds Boersma
 • Saakjen Sjoerds Boersma
 • Trijntje Sjoerds Boersma
 • Aalzen Sjoerds Booi
 • Arjen Sjoerds Booi
 • Johanna Sjoerds Booi
 • Kornelis Sjoerds Booi
 • Antje Sjoerds Boonstra
 • Meiltje Sjoerds Bosma
 • Aafke Sjoerds Bruinsma
 • Anke Sjoerds Bruinsma
 • Carolus Sjoerds Bruinsma
 • Jan Sjoerds Bruinsma
 • Otte Sjoerds Bruinsma
 • Sjoerd Sjoerds Bruinsma
 • Freerkjen Sjoerds Cats
 • Aafke Sjoerds Dijkstra
 • Gerkje Sjoerds Dijkstra
 • Grietje Sjoerds Dijkstra
 • Jan Sjoerds Dijkstra
 • Janke Sjoerds Dijkstra
 • Neeltje Sjoerds Dijkstra
 • Rudolf Sjoerds Dijkstra
 • Saakje Sjoerds Dijkstra
 • Sibbele Sjoerds Dijkstra
 • Sibbeltje Sjoerds Dijkstra
 • Sjoerd Sjoerds Dijkstra
 • Trijntje Sjoerds Dijkstra
 • Tjitske Sjoerds Djurrema
 • Aafke Sjoerds Dukstra
 • Jan Sjoerds Faber
 • Sjoerd Sjoerds Faber
 • Trijntje Sjoerds Faber
 • Andrieske Sjoerds Feitsma
 • Minne Sjoerds Feitsma
 • Tetman Sjoerds Feitsma
 • Grietje Sjoerds Gerbens
 • Hendrikje Sjoerds Gerbens
 • Janke Sjoerds Gerbens
 • Grietje Sjoerds Gerbrandy
 • Hyltje Sjoerds Gerbrandy
 • Lubbrig Sjoerds Gerbrandy
 • Antje Sjoerds Glastra
 • Aaltje Sjoerds Gruppelaar