Sjoerd Sjoerd Bekins - Fetje Sjoerd

 • Sjoerd Sjoerd Bekins
 • Sjoerd Sjoerd Douwes Veenstra
 • Sjoerd Sjoerd Everts Hoekstra
 • Sjoerd Sjoerd Geerts Douma
 • Stientje Sjoerd Gerrits
 • Sytse Sjoerd Gerrits
 • Sjoerd Sjoerd Gooitzens Wobbes
 • Aukje Sjoerd Goslings Disma
 • Heere Sjoerd Heeres
 • Lijsbet Sjoerd Heeres
 • Heida Sjoerd Hendriks
 • Sjoerd Sjoerd Hendriks
 • Sjoerd Sjoerd Jans Posthumus
 • Sjoerd Sjoerd Joosten Bijlsma
 • Sjoerd Sjoerd Jouwerts
 • Meintsma Sjoerd Lammerts
 • Tjitske Sjoerd Lammerts
 • Sjoerd Sjoerd Meerding
 • Sjoerd Sjoerd Meints Binnema
 • Trientien Sjoerd Middel
 • Sjoerd Sjoerd Miedema
 • Hendrik Sjoerd Pieters
 • Johannes Sjoerd Pieters
 • Sjoerdt Sjoerd Pieters
 • Sjoerd Sjoerd Reinstra
 • Sjoerd Sjoerd Riemer
 • Akke Sjoerd s Bokma
 • Antje Sjoerd s Bokma
 • Geertje Sjoerd s Bokma
 • Jakle Sjoerd s Bokma
 • Jan Sjoerd s Bokma
 • Johannes Sjoerd s Bokma
 • Joukje Sjoerd s Bokma
 • Rintje Sjoerd s Bokma
 • Sjoerd Sjoerd s Bokma
 • Trijntje Sjoerd s Bokma
 • Walle Sjoerd s Bokma
 • Hendrikje Sjoerd Siegersma
 • Sjoerd Sjoerd Sjoerds Ypma
 • Dieuke Sjoerd Stra
 • Alberts Sjoerd Strasbourg
 • Jacob Sjoerd Strasbourg
 • Korneliske Sjoerd Strasbourg
 • Sape Sjoerd Strasbourg
 • Tijttje Sjoerd Strasbourg
 • Lijsbeth Sjoerd Tjercks
 • Sjoerd Sjoerd Tjipkes Nicolai
 • Sjoerd Sjoerd Tuinstra
 • Sjoerd Sjoerd van Der Heide
 • Klaas Sjoerd van Der Wal
 • Sjoerd Sjoerd van Der Weide
 • Sjoerd Sjoerd Visser
 • Sjoerd Sjoerd Ypma
 • Johan Sjoerd's
 • Johannes Sjoerd's
 • Lt Sjoerd's
 • Murkje Sjoerd's
 • Vanderhorst Sjoerd-Jan
 • Aafke Sjoerd
 • Abraham Sjoerd
 • Abrahams Sjoerd
 • Albertje Sjoerd
 • Anna Sjoerd
 • Annechien Sjoerd
 • Antje Sjoerd
 • Arjaantje Sjoerd
 • Atse Sjoerd
 • Auck Sjoerd
 • Bauke Sjoerd
 • Beitske Sjoerd
 • Bosma Sjoerd
 • Boukje Sjoerd
 • Cornelia Sjoerd
 • Cornelis Sjoerd
 • Dientje Sjoerd
 • Dirk Sjoerd
 • Dirkje Sjoerd
 • Douwe Sjoerd
 • Eelke Sjoerd
 • Ettje Sjoerd
 • Fetje Sjoerd