Vanita Shahani - Ashot Shahanshah - Rei Da Armenia