Johannes Bootsma Doedes - Albert Bootsma Gerbens

 • Johannes Bootsma Doedes
 • Maria Bootsma Doedes
 • Willem Bootsma Doedes
 • Willem Bootsma Doedis
 • Pietje Bootsma Dooitses
 • Taetske Bootsma Dooitses
 • Dirk Bootsma Dooitzes
 • Hendrik Bootsma Dooitzes
 • Hieke Bootsma Dooitzes
 • Pietje Bootsma Dooitzes
 • Taetske Bootsma Dooitzes
 • Theunis Bootsma Dooitzes
 • Trijntje Bootsma Dooitzes
 • Wybrig Bootsma Dooitzes
 • Ynskje Bootsma Dooitzes
 • Okke Bootsma Douwes
 • Zwaantje Bootsma Douwes
 • Douwe Bootsma Durks
 • Pieter Bootsma Durks
 • Taeke Bootsma Durks
 • Albert Bootsma Ebes
 • Baukje Bootsma Ebes
 • Baukjen Bootsma Ebes
 • Sytske Bootsma Ebes
 • Afke Bootsma Edgers
 • Luitjen Bootsma Edgers
 • Aafke Bootsma Edjers
 • Antje Bootsma Edjers
 • Feike Bootsma Edjers
 • Froukje Bootsma Edjers
 • Geertje Bootsma Edjers
 • Grietje Bootsma Edjers
 • Harmke Bootsma Edjers
 • Jeltje Bootsma Edjers
 • Luitjen Bootsma Edjers
 • Luitzen Bootsma Edjers
 • Minke Bootsma Edjers
 • Wiltje Bootsma Edjers
 • Yfke Bootsma Edjers
 • Froukje Bootsma Edzerds
 • Teunis Bootsma Eelties
 • Dieuwke Bootsma Eeltjes
 • Grietje Bootsma Eeltjes
 • Jan Bootsma Eeltjes
 • Lieuwe Bootsma Eeltjes
 • Pieter Bootsma Eeltjes
 • Rents Bootsma Eeltjes
 • Teunis Bootsma Eeltjes
 • Theunis Bootsma Eeltjes
 • Tietje Bootsma Eeltjes
 • Tjitske Bootsma Eeltjes
 • Korneliske Bootsma Eises
 • Pieter Bootsma Eises
 • Korneliske Bootsma Eizes
 • Aaltje Bootsma Engberts
 • Marijke Bootsma Engberts
 • Jacobus Bootsma Evers
 • Jacobus Bootsma Everts
 • Akke Bootsma Feikes
 • Edjer Bootsma Feikes
 • Trijntje Bootsma Feikes
 • Ulbe Bootsma Feikes
 • Gerben Bootsma Foekes
 • Antje Bootsma Fokkes
 • Aafke Bootsma Folkerts
 • Bokke Bootsma Folkerts
 • Luitjen Bootsma Folkerts
 • Luitzen Bootsma Folkerts
 • Trijntje Bootsma Franses
 • Marijke Bootsma Fransiscus
 • Trijntje Bootsma Franzes
 • Gerben Bootsma Gaukes
 • Tetje Bootsma Gaukes
 • Tettje Bootsma Gaukes
 • Wybe Bootsma Gerben
 • Albert Bootsma Gerbens