Waldburg Baumgaertner - Barbara Baumgaertnern

 • Waldburg Baumgaertner
 • Waldburga Baumgaertner
 • Waldburge Baumgaertner
 • Wallburga Baumgaertner
 • Walpurga Baumgaertner
 • Walter Baumgaertner
 • Wendel Baumgaertner
 • Wendelin Baumgaertner
 • Wendelini Baumgaertner
 • Wendelinus Baumgaertner
 • Wendlinus Baumgaertner
 • Werner Baumgaertner
 • Wigileus Baumgaertner
 • Wilh Baumgaertner
 • Wilhelm Baumgaertner
 • Wilhelmi Baumgaertner
 • Wilhelmina Baumgaertner
 • Wilhelmine Baumgaertner
 • Wilhelmus Baumgaertner
 • Will Baumgaertner
 • Willetta Baumgaertner
 • Willhelm Baumgaertner
 • Willhelmus Baumgaertner
 • Willhlmina Baumgaertner
 • William Baumgaertner
 • Willie Baumgaertner
 • Wm Baumgaertner
 • Wolfgang Baumgaertner
 • Wolfst Baumgaertner
 • Wolgang Baumgaertner
 • Xaver Baumgaertner
 • Xaveria Baumgaertner
 • Yvonne Baumgaertner
 • Zachaeus Baumgaertner
 • Anna Baumgaertnerin
 • Annae Baumgaertnerin
 • Anne Baumgaertnerin
 • Antoniae Baumgaertnerin
 • Apolonia Baumgaertnerin
 • Barbara Baumgaertnerin
 • Barbarae Baumgaertnerin
 • Catarine Baumgaertnerin
 • Catharina Baumgaertnerin
 • Catharinae Baumgaertnerin
 • Catharine Baumgaertnerin
 • Chatharinae Baumgaertnerin
 • Christina Baumgaertnerin
 • Christinae Baumgaertnerin
 • Dorothea Baumgaertnerin
 • Elisabetha Baumgaertnerin
 • Elisabethae Baumgaertnerin
 • Elisabetham Baumgaertnerin
 • Eva Baumgaertnerin
 • Jacobea Baumgaertnerin
 • Lucia Baumgaertnerin
 • Magdalena Baumgaertnerin
 • Magdalenae Baumgaertnerin
 • Magdlenae Baumgaertnerin
 • Margar Baumgaertnerin
 • Margarethae Baumgaertnerin
 • Margreth Baumgaertnerin
 • Margretha Baumgaertnerin
 • Maria Baumgaertnerin
 • Mariae Baumgaertnerin
 • Martha Baumgaertnerin
 • Matheus Baumgaertnerin
 • Rosina Baumgaertnerin
 • Sabena Baumgaertnerin
 • Salome Baumgaertnerin
 • Ursula Baumgaertnerin
 • Wilhelmi Baumgaertnerin
 • Franciscae Baumgaertnerinn
 • Magdalenae Baumgaertnerinn
 • Anna Baumgaertnern
 • Annae Baumgaertnern
 • Barbara Baumgaertnern