צובך, אליעזר - צולמן, דזידר

 • צובך, אליעזר — צובל, ניסן
 • צובל, נתן — צובנר, אברהם
 • צובנר, אהובה — צוברב, רוזה
 • צוברה, אברהם — צוברי, אסתר
 • צוברי, אפרים — צוברי, ישראל
 • צוברי, כוכבה — צוברי, צפורה
 • צוברי, קמר — צוגהפט, רבקה
 • צוגהפט, רגינה — צודזינובסקה, סלומיה
 • צודזינובסקה, פרניה — צודינסקי, אלקה
 • צודינסקי, אסתר — צודיקוב, מיכל-חיים
 • צודיקוב, מינה — צודיקר, מרלה
 • צודיקר, משה — צודנובסקי, יעקב
 • צודנובסקי, יפים — צודק, אולג
 • צודק, אולגה — צודקוביץ, טאובה
 • צודקוביץ, טבל — צוואס, יעקב
 • צוואס, מרים — צוובנר, אהרן
 • צוובנר, אורי — צוובנר, יונה-זאב
 • צוובנר, יונתן — צוובנר, ר'חיים
 • צוובנר, ראשה — צוויבל, אביגדר
 • צוויבל, אבנר — צוויבל, מרים
 • צוויבל, משה — צוויבעקער, הערשל
 • צוויבעקער, חיה — צוויג, בלה
 • צוויג, בן — צוויג, מקס
 • צוויג, מרים — צוויגהפט, חנה
 • צוויגהפט, יוסף — צוויגנבאום, נעמי
 • צוויגנבאום, פישל — צוויגנפט, מריים
 • צוויגנפט, מרים — צווייבל, מרים
 • צווייבל, סוניה — צווייג, מוריץ
 • צווייג, מיזיה — צווייגנבאום, אברהם
 • צווייגנבאום, אהרן — צווייק, רחל
 • צווייקבנקל, ליובה — צווילינג, גליקה
 • צווילינג, דוד — צוויליק, מואיסאי
 • צוויליק, סמיון — צוויק, חביבה
 • צוויק, חיה — צוויק, רשה
 • צוויק, שושנה — צווירן, בטשי
 • צווירן, ברונקה — צוונג, יעקב
 • צוונג, לב — צוועיקא, אלעקסאנדער
 • צוועיקא, חיה — צוור, פילה
 • צוור, צפורה — צוורן, נחמה
 • צוורן, פסיה — צוזמר זמירי, שמעון
 • צוזמר, וולף — צוטרין, אלכסנדר
 • צוטרין, אסתר — צויבל, הירש
 • צויבל, הני — צויבל, רחל
 • צויבל, ריסל — צויג, מאטל
 • צויג, מאיר — צויגהפטיג, בתיה
 • צויגהפטיג, טובה — צויגנבוים, מלכה
 • צויגנבוים, משה — צויגר, קלרה
 • צוידער, בתיה — צוייבלמן, חייקה
 • צוייג, אברהם — צוייג, שלמה
 • צוייג, שמואל — צויליג, אסתר
 • צויליג, יעקב — צוילינג, שרה
 • צוילינגר, אנה — צויפלר, אמליה
 • צויפלר, חוה — צויק, שמואל
 • צויק, שמחה — צויקר, יוהנה
 • צויקר, יוליוס — צוירן, פנינה
 • צוירן, פרומה — צוכמן, אברהם
 • צוכמן, אייזיק — צולבה, אנליזה
 • צולדוס, משה — צולינגר, מאיר
 • צולינגר, מינגה — צולמן, דזידר