איצטע פשעטיצקי - אפרים פשפאשקה

 • איצטע פשעטיצקי
 • גולדה פשעטיצקי
 • הנדל פשעטיצקי
 • זליג פשעטיצקי
 • חצקל פשעטיצקי
 • יוסף פשעטיצקי
 • כאנע פשעטיצקי
 • מירל פשעטיצקי
 • סנה פשעטיצקי
 • חיה פשעכאצקי
 • שימון פשעכאצקי
 • אברהם פשעמיאראבר
 • יואל פשעמיאראבר
 • יוסף פשעמיאראבר
 • רחל פשעמיאראבר
 • שרה פשעמיאראבר
 • גולדה פשעמישל
 • יעקב פשעמישל
 • משה פשעמישל
 • פרל פשעמישל
 • שם פשעמישל
 • חנה פשענדובולסקה
 • לייביש פשענדובולסקי
 • זאב פשעננה
 • חיה פשעננה
 • אהרן פשעפארקה
 • גדליה פשעפיורקא
 • גיטל פשעפיורקא
 • זיסל פשעפיורקא
 • רחל פשעפיורקא
 • שלמה פשעפיורקא
 • שרה פשעפיורקא
 • דוד פשעפיורקה
 • הניה פשעפיורקה
 • יחיאל פשעפיורקה
 • מחלה פשעפיורקה
 • מרים פשעפיורקה
 • רבקה פשעפיורקה
 • שרה פשעפיורקה
 • גדליה פשעפיורקי
 • זיסל פשעפיורקי
 • שיינדיל פשעפיורקע
 • שרה פשערהאפער
 • זימלא פשערהופער
 • חיים פשערהופער
 • יעקב פשערהופער
 • משה פשערהופער
 • שם פשערהופער
 • יכיט פשערוסקה
 • פנחס פשערוסקה
 • אברהם פשערופר
 • אשת פשערופר
 • חיים פשערופר
 • משה פשערופר
 • הדסה פשעשורסקי
 • יעקוב פשעשטשעלעניעץ
 • שרה פשעשטשעלעניעץ
 • אפרים פשפארקה
 • אפרים פשפאשקה