Log in
Sign up
View all  |  Close all
#
Subject
Posted by
Actions
1
Visa släktträdet med "klassiskt" utseende?
Magnus Nylén
- Close
Hej!

Jag loggade in på min släktsida ikväll och såg att utseendet var förändrat sedan jag sist var inloggad. Jag villl se släktträdet i "klassisk look" men det verkar som att den funktionen är borttagen?

Hälsningar Magnus Nylén, V-ås

Magnus Nylén
Sverige
- Reply
2
RE: Visa släktträdet med
Daniel D.
- Close

Dear Magnus,

 

Thank you for writing and we appreciate your patience. 

We indeed no longer support the "Classic View", I hope this is not too frustrating but I think you will enjoy the new family tree look.

 

====================

Translation by Google Translate: 

====================

 

Tack för att skriva och vi uppskattar ditt tålamod.

Vi verkligen inte längre stödja "Klassisk vy", jag hoppas det inte är för frustrerande men jag tror du kommer att njuta av nya utseendet släktträd.

 

Regards 

Daniel D.
- Reply
3
RE: Visa släktträdet med [2]
Britt-Marie Bondeson Rollén
- Close
Jag är också missbelåten med att inte kunna välja klassisk vy. Det var lättare att förstå/se sammanhang i den versionen. Den nya versionen av släktträdet anser jag inte förbättrat sig så särskilt mycket. 
Britt-Marie Bondeson Rollén
Sverige
- Reply
4
RE: Visa släktträdet med [3]
Esther Weinberg
- Close
Hi,I can understand that you might have doubts when you find the online tree you're familiar with has changed.
 
So, what's so great about the new tree? 
 
The look of the tree hasn't changed much so you don't need to relearn how to use the tree. Viewing, navigating and searching the tree is basically the same and editing the tree is very much the same as well. 
 
There are some nice additions though, like the Radar, which allow you to see a "map" of the tree and instantly jump to any place. In the previous version if you wanted to travel through the tree, you had to click and drag endlessly to get anywhere.
 
The new tree editor only has one style (or view) right now - the Classic view has been discontinued - but that will change as we're adding some new styles so you will still be able to see the tree in the view you like best.
 
In the new online tree when you hover over a person or click on that person's card in the tree you get their basic information, rather than seeing it on the left hand side in a panel. This gives you a lot more real estate for viewing the family tree in context and it also shows you information about people in a more dynamic, integrated fashion. If before you had to click on each person in the tree to see their basic info, now all you have to do is move your mouse around to anyone and their info immediately pops up.
 
We streamlined the editing options. For example, in the previous version of the family tree editor you also had a lot of other options that didn't really belong in the ADD phase. All those options have appropriate places now that make much more sense. There are more flexible options for adding dates in the new tree editor. You can add dates like "before", "after", "from...to...", etc. Adding and editing marriages and partnerships is quicker now too as the fields are located in the instant, basic editing fields.
 
Birthday and anniversary notifications are bigger and brighter, add me cards show you where you need to add more ancestors, you can invite people directly from the tree by adding email addresses and more. 
 
An important change in the new online family tree is that it is now HTML5 based. This means you can access and edit the tree from any mobile device or tablet, which was not possible before. The switch to HTML5 also made it possible for us to offer editing in the MyHeritage app, which is great for people who edit their trees online - you can now truely edit your tree anywhere, anytime.
 
Family Tree Builder users will also benefit from editing in the new tree as version 7.0 of the program will offer the ability to make edits online and integrate them into your tree in the program. 
 
We're really starting to bring together all the different aspects of MyHeritage to give you a more seamless experience. 
 
There are a lot of good things about the new online family tree. I hope you will give the new online family tree a try and come to appreciate the improvements we've made.

Best regards,EstherMyHeritage team

 

 

Hej,

 

Jag kan förstå att du kan ha tvivel när du hittar på nätet trädet du är bekant med har ändrats.

 

Så, vad är så bra om den nya träd?

 

Utseendet på trädet har inte förändrats mycket så att du inte behöver lära om hur man använder trädet. Visa, navigera och söka trädet är i grunden samma och redigera trädet är mycket samma också.

 

Det finns några trevliga tillägg men liksom radar, som gör att du kan se en "karta" av trädet och direkt hoppa till en plats. I den tidigare versionen om du ville resa genom trädet, var du tvungen att klicka och dra i oändlighet för att komma någonstans.

 

Den nytt träd redaktör har bara en stil (eller visa) just nu - den klassiska vyn har utgått - men det kommer att förändras när vi lägga till några nya stilar så att du kommer fortfarande att kunna se trädet i den vy du gillar bäst .

 

I den nya online-träd när du för muspekaren över en person eller klicka på den personens kort i trädet får du deras grundläggande information, snarare än att se den på vänster sida i en panel. Detta ger dig en mycket mer fastigheter för visning i släktträdet i ett sammanhang och det visar också du information om människor i en mer dynamisk, integrerat sätt. Om innan du var tvungen att klicka på varje person i trädet för att se deras grundläggande information, nu allt du behöver göra är att flytta musen runt till någon och deras info genast dyker upp.

 

Vi strömlinjeformade redigeringsmöjligheter. Till exempel i den tidigare versionen av släktträd editor du hade också en hel del andra alternativ som inte riktigt hör hemma i ADD fasen. Alla dessa alternativ har lämpliga platser nu att göra mycket mer meningsfullt. Det finns mer flexibla alternativ för att lägga datum i nytt träd redaktör. Du kan lägga till datum som "före", "efter", "från ... till ..." osv Lägga till och redigera äktenskap och partnerskap är snabbare nu också gäller de områden är belägna i de ögonblick, grundläggande redigeringsfunktioner fält.

 

Födelsedag och årsdag meddelanden är större och ljusare, lägga mig kort visar dig var du behöver lägga till fler förfäder, kan du bjuda in människor direkt från trädet genom att lägga e-postadresser och mycket mer.

 

En viktig förändring i den nya släktträd är att det nu är HTML5 baserad. Detta innebär att du kan komma åt och redigera trädet från en mobil enhet eller tablett, vilket inte var möjligt tidigare. Övergången till HTML5 gjorde det också möjligt för oss att erbjuda redigering i MyHeritage app, som är bra för människor som redigerar sina träd på nätet - du kan nu truely redigera ditt träd varsomhelst, närsomhelst.

 

Family Tree Builder användare kommer också att dra nytta redigering i nytt träd som version 7,0 av programmet kommer att erbjuda möjligheten att göra ändringar på nätet och integrera dem i ditt träd i programmet.

 

Vi börjar verkligen att samla alla olika aspekter av MyHeritage för att ge dig en mer sömlös upplevelse.

 

Det finns en hel del bra saker om den nya släktträd. Jag hoppas att ni kommer att ge den nya släktträd ett försök och kommit att uppskatta de förbättringar vi har gjort.

 

 

 

Bästa hälsningar,

Esther

MyHeritage laget 

Esther Weinberg
- Reply
 
Loading...
Loading...