PremiumPlus family site
Welcome
My name is Madina TOURE and I started this site.
This site was created using MyHeritage. This is a great system that allows anyone like you and me to create a private site for their family, build their family tree and share family photos. If you have any comments or feedback about this site, please click here to contact me.
Our family tree is posted online on this site! There are 4360 names in our family site.
The site was last updated on Aug 4 2015, and it currently has 591 registered member(s). If you wish to become a member too, please click here.   Enjoy!

Go to family tree
Family news
June 17, 2015
A site member commented on event 54th birthday of Abdoul Wahab TOURE:
 Merci grand Frere . Ca va ? 
A site member commented on event 54th birthday of Abdoul Wahab TOURE:
 Joyeux anniversaire petit frère. 
June 15, 2015
A site member commented on event 65th birthday of Said Nour Moustapha TOURE:
 Viens prendre ta part de gâteau,tata Fatou a fait black out! 
June 14, 2015
A site member commented on event 65th birthday of Said Nour Moustapha TOURE:
 Joyeux anniversaire Tonton! On a oublié de t'appeler dé 
 
View older news
News articles
Important:Mariage traditionnel au Fouta Toro
Posted by: Madina TOURE on Jan 25 2014 08:08

Ko ɗo ngon-ɗaaJubbande e “dewgal Haal-Pulaaren” e nder Fuuta

Jubbande e “dewgal Haal-Pulaaren” e nder Fuuta

By adminYollaa ko09 mee 2010

Jombaajo
Jombaajo

Jubbande e Dewgal Haal-Pulaaren e nder Fuuta, yeru Boosoya (Kayhayɗi))

E nder reedu Fuuta, diiwaan biyeteeɗo Boosoya, e wuro wiyeteengo Kayhayɗi, dewgal banndiraagal ko nii yahranno: Resondirta ko ɓiɓɓe baaba, resondirta ko ɓiɓɓe yumma (remmeraaɓe), resondirta ko denɗiraaɓe, resondirta ko fotɓe jibinannde,

resondirta ko fasiraaɓe. So tawii ɓiɗɗo debbo jibinaama tan, o nangante bandiiko, wiyee ɓiɗɗo gorko haɓɓi e makko tekkere. Walla o haɓɓanaama e makko tekkere.

Hol no ɗum yahratnoo?

So wiyaama debbo heɓtiima (jibinii) tan, bandiraaɓe kala ngaran salminde mo. So tawii andaama ko ɓiɗɗo debbo o heɓi, gooto e rewɓe ɓee, tawa ko gorgilaaɗo, walla yummiraaɗo cawndiiɗo, walla jom suudu kaawiraaɗo, seelta ceeltol e comcol mum, o haɓɓa e jungel tiggu oo. Nii woni o nanganii ngel ɓiyiiko gorko. Tuggi oon sahaa haa nde sukaaɓe ɓee mawnoyta, ɓiɗɗo gorko gotɗo biyɗo ene yiɗi cukalel dewel ngel kala, jaabatee ko o ƴamaaɗo, walla ko o gadaaɗo. Jinnaaɓe ɓiɗɗo gorko kaɓɓanaaɗo tekkere oo ene kollira yiɗde mum en e geɗe kala, ngam siiftinde aadi maɓɓe.

So tawii Alla waɗii suka debbo o yontii naatde dewgal, ƴamal ngal waɗtee goonga : ñuumbordi addee to yumma makko, heen huunde feccee e bandiraaɓe ɓadiiɓe, wiyee kaariyel rokkaama kaari. Nafoore addee, ɗum woni hujjaaji ko wayi no koltu debbo oo, wutte baaba e wutte yumma, ekn. Doŋngal lahal ene waawi ardude e nafoore, kono kadi ene waawi arde baŋnge: ɗuum soomii ko lehe ƴeekiraaɓe e caabune esiraaɓe. Ƴeekiraaɗo kala e esiraaɗo kala ene fondaa ko addata. Ƴeekiraaɗo gardiiɗo geɗe kala oo noon, ko dokkaaɗo suudu oo : oon wiyetee joom suudu. Rokkeede suudu, ko bannde gorko subaaɗe ma e baŋnge dewol walla gorol yo a won mawɗo ƴeekiraaɓe, ndañaa geɗal keertingal gila e dewgal, haa e innde, ekn.

Kumal : ko ɗuum woni dewgal. Dagnata dewgal noon ko teŋe. Teŋe ɗee ene wona jawdi ndariindi, ene wona kaalis, ekn. Ndiin jawdi ko debbo oo tan jeyi ndi. Ndi feccetaake etee ndi rokketaake. Debbo oo wiyee humdanaama e gorko. O daganiima mo e yeeso Alla e jeese juulɓe. Hay so taawii dewgal humaama hakkunde debbo e gorko, e nder Fuuta, aadaaji goɗɗi ene ngoodi potɗi rewreede haa gorko heɓa debbo muuɗum:

Naamnitirɗi ummoo to galle gorko faya galle debbo: ko ɗum kaalis newnoowo garal debbo galle gorko mum. Koreeji debbo o e gorko oo njooɗodoo, kaalda, taƴa ñalngu ngu debbo oo hurtotoo.

Kurtungu : ko ñalngu ngu debbo ummotoo to galle baaba mum, suudu neene mum, faya suudu mum, galle gorko mum. Ñalngu nguu ine wiyee ndiftungu e heen e diiwaanuuji, walla kadi cuddungu.

Ñalnde e suudu : Ňalawma kurtungu nguu, debbo ñallata ko e suudu kaŋko e giƴiraaɓe makko. Hakke doole jiknaaɓe makko to tolnii, ɓe kirsanee, walla ɓe ndefanee, walla ɓe mbeltinee no wayi wayde kala.

Piye: Yumma mum jombaajo nodda banndum en, so tawii o nootaama o fiyanee kaalis. So piye ɗee ndentii, kaalis o hiisee, kinɗe limtee, gooto heen kala rokkee feccere mum. Piye goɗɗe ene piyee tawi hiiri, ɗe mbiyetee ko cord i: ko comci daneeji ɗi jombaajo dammbortoo ɗii keettatee heen.

Cuuɗoygol jombaajo: So tawii giyiraaɓe ɓe ndañii no ɓe puuntiri mawɓe ñalluɓe e galle oo, ɓe nawat debbo oo, ɓe cuuɗoya mo. So hiirii haa waktu kurtungu yontii, fedde gorko oo naata e wuro ene yiiloo debbo mum. Fedde debbo o wiya yo ɓe njeen ɓe no ɓe ngartiroya jombaajo. So ɓe keɓii njeenaari maɓɓe, ɓe njaha ɓe ngartiroya jommbaajo: ɗuum ko huunde e hujjaaji maɓɓe.

Lootgol jombaajo: so taawii jombaajo artiraama galle baaba mum oon saanga o lootee. Lootata mo ko rewɓe aaɓɓe, ɓe nganndiraaka cuutule walla ceerle ekn. So o lootaama haa gasii, o ɓoornee comci ngaaɓɗi, walla comci ganni ɗi ɓoornetaake so wonaa e ñalɗi moƴƴi bayɗi hono yaŋnge walla innde, ekn.

Duwaawu jignaaɓe: jombaajo hade mum yahde galle gorko mum maa o wayninee. Jignaaɓe makko mbaajoo mo no debbo jooɗirtoo e nder galle, e nder suudu, no o wonndirta e esiraaɓe e ƴeekiraaɓe e banndiraaɓe gorko no potiri. So ɗuum ɓennii, ɓe nduwanoo mo hade makko yaltude galle.

Baɗɗingol: so tawii yahdu yontii, dendiraaɓe (ɓiɗɓe gorgilaaɓe) ngara waɗɗinde kaliifa (ɓiy kaawiraaɗo) mum en. Waɗɗinde noon ene siforoo nii:

- Waɗɗinde e keeci (wammbude); - Waɗɗinde e daabaa (mbabba, walla puccu, walla ngaari, ekn) ; - Baɗɗingol oo sahaa jooni noon ko e oto no waawii siforaade fof.

So tawii denɗiraaɗo waɗɗinii denɗum haa o yettinii mo damal galle gorko, e oon sahaa, o wiya debbo tellotaako, saka naata galle so wonaa o tottee mbaɗɗinirdi makko. Ɗuum fawii e ko fawi gorko oo, tawi kadi ene hawri e baawal mum. Mbaɗɗinirdi ko huunde e hujjaaji Fuuta.

Wiseede koondi: So debbo naatnaama galle gorko, tawat yumma mum gorko o, walla gooto e jignaaɓe makko rewɓe ene jooɗii, ene porti koyɗe mum , o addee, o lelnee e dow koyɗe hee. Tawa oon saanga gaweeje loowaama e lehel walla e battu. So jommbaajo lelnaama, gawri ndii wisee e makko, awluɓe walla ñeeñɓe ene njima, ene nduwoo : “yoo koondi mal mo, yoo mal jommbaajo, no maldunoo adinooɓe mo e suudu nii.”

Lelnde: so tawii lelnde yontii, addunooɓe jommbaajo koota galleeji mum en, haa heddoo dammboowo (walla dammbooɓe). Ko ɓeen ngonndata e debbo jommbiniiɗo oo haa nde o dammbitii fof (nde o yalti e suudu). Comci daneeji debbo mboomri heewi dammboraade.

Njeenaari: So debbo leliima haa tawaama ko o suka, gorko ene joganii mo njeenaari. Njeenaari ndi, heewi ko sorneede e les ngaflaawu. So yahii haa weetii, kanko gorko oo, ko waawi yeende debbo makko kala, jignaaɓe maɓɓe e wanndiraaɓe makko rewɓe ene mbaawi fawde heen goɗɗum.

Ñaam gawri: Ñalawma gadano debbo waali e galle gorko mum, so o finii, kanko e fedde makko kala ɓe njaɓataa ñaamde so wonaa ɓe njeena. Ndiin njeenaari wiyetee ko ñaam gawri. So tawii ɓe keɓii ndiin njeenaari haa timmii, oon saanga ɓe ɓattinee kacitaari (ene wona gosi, walla teewu, walla kafe, ekn) ɓe ñaama.

Woli boombi: So kaccitaaje ɓennii, fedde debbo naamdo woli mum. Woli wonatnoo ko kaaƴe pijirteeɗe. Kono woli boombi ko tanngal walla mbiskit fijirtee, heen huunde ñaamee.

Bula boombi: Bula oo ne ko hujjaaji ɗi mboomri cuddaandi fof rokkata fedde mum. Ko gorko oo yaltinta ɗiin hujjaaji.

Dammbordu: Ko ñaldi ɗi debbo wonata e suudu (balɗe tati, walla balɗe jeeɗiɗi, walla lewru), wiyee ko o dambiiɗo. Omo ɓoornii comci jommbaajo (Daneeji wonande mboomri), omo muurnii tuggi dow hoore makko haa heɓi koyɗe makko. Yeeso makko omo muurni heen ɓurtungal. So tawii o wonndi ko e fedde makko, o wedditto ɓurtungal ngal e hoore makko. So o nanii teppe neɗɗo, o artira ngal e yeeso makko. Gorko makko, kañum e fedde mum, e banndum en, kala e muuɗum en jiɗɗo yiyde yeeso makko, maa oon yeena mo: ɗuum woni ñoortirɗi, wiyee o ñoortii mo.

Guppuli: So debbo dammbiima haa o dammbitiima, fedde makko jiiɓa ɓakkere (jooni ko conndi farin heewi waɗeede), ɓe naata e wuro, eɓe njiyloo fedde gorko oo. Kala heen mo ɓe njiyi, ɓe muulat e muuɗum ɓakkere ndee. Ɓeen ne, ndidda ɓe, mo ɓe keɓtii kala ɓe njoftoo, walla ɓe piya. So ñalawma oo woɗɗi noon, ɓe ndenndina comci ɗii kala, ɓe tottee caabune, ɓe tiindoo maayo walla woyndu. Ɓe ñalla wuppude haa hiira, ɓe ndoontoo guppirɗe maɓɓe ɓe ngarta wuro. Tawa oon sahaa, e galle gorko ɗoo, ɓe kirsanaama, ɓe ndefanaama barmeeji gosi e teewu. No ɓe njettotoo to galle ɗoo tawat barmeeji ɗii ndeftaama. So ɓe njettiima, ɓe ndootoo guppirɗi maɓɓe damal galle, ɓe ndoora fijirde: “Yaay addu ko ndefanno-ɗaa cukalel! Yaay kay moɗii.” Lehe ndottee, leece mbertee, ɓe ɓadinee ɓe ñaama.

Moorol jommbaajo: So jommbaajo dammbitiima, o ɓoorii daneeji ɗi o ɓoorninoo ɗii, e oon sahaa, o firta muggi ɗi o waɗananoo ñalnde o ñalli e suudu. Gayi, walla ndammiri kirsee, payane cagginee, o ñalla e moorol. Moorol ngol noon heewi moorde ɗum ko neeno caɗtidiiɗo jignaaɓe debbo oo. Omo juuree kaalisaaji, haa e comci, tuggi nde o fuɗɗi haa nde moorol ngol joofi kala. So moorol joofi, teppugol fuɗɗo. Ɗuum ko ciŋkal moorol ngol: ñaaƴe, kaaje, korbuuje, kulaalaatuuje, kanne ñootee e dow jubbi hee. So tawii o gaynii teppude, o lootoo, o sinnkoo, o ɓoornoo comci gaaɓɗi, comci ganni, comci goobaaɗi biyeteeɗi takkaaji, ɗi ɓoornetaake so wonaa e ñalɗi baaɗi no yaŋnge, walla innde, ekn.

Calminoygol jommbaajo: So debbo dammbitiima, omo salminoya galleeji banndiraaɓe. Nguun ñalngu ne kadi o ɓoornoto ko comci gaaɓɗi, o muurnoo wudere goobaande yahdunde e ciŋkal makko ngal. Oon sahaa, omo yahda e ñeeñɓe, omo yahda e huunde e sehilaaɓe makko walla bandiiko en. Ene hasii, to ɓe njettii kala, ɓe teddinte, ɓeen nduwoo yo Alla waɗ barke e dewgal ngal, wooda kadi ko ɓe ndokkaa ko feewti e ndewaagu (cuuraay, walla ɗaɗi, ekn).

Keɓgol hiraande: Debbo dammbitiima haa salminoyii, o waɗta yaltude boowal. E oon sahaa, omo waawi rokkeede hiraande makko, kono kadi omo waawi waɗeede koɗo haa ɓooya. Ɗuum ko tawii o hurtii ko galle esiiko en. So tawii gorko jogii ko nokku mum, so o dammbitiima tan o ɓamat hiraande makko.

Ɗuum wonii ko keblu-mi, ko haaɗi e ganndal am e dewgal Haal pulaar en. Miijo ngo hiisii tan ko diiwaan Boosoya ɗo nganndu-mi, njeyaa-mi ɗoo. Ene gasa tawa e nder oon diiwaan dewle kala njahraani noon; so ɗuum woonii, ko ñiŋaa heen fof ko ɓeydaari wonanta en. Hakkile gooto yonataa, ngooɗoo wiɗto ko jubbande tan e ko feewti e nguurdam renndo fulɓe. Ene yiɗaa, so newiima to Alla, nde wiɗtooji goɗɗi mbaɗatee, e fannuuji ɓurɗi yaajde.

Madiina Burana Tuure

Share this
0 Comments|4 Views|View full article
Local news:Bonne année 2014
Posted by: Madina TOURE on Jan 1 2014 08:20

Bonne et heureuse année 2014 à tous et à toutes, une année de paix, de santé, de succès et de solidarité.

Je souhaite de tout coeur que cette année soit meilleure que l'année écoulée, dans tous les domaines, pour nous même ainsi que pour tous ceux qui nous sont chers.

Sana sa'ida

Hitaande jam e kisal

Sambe sambe

Deweneti

Kee biire waaga

1 Comment|2 Views|View full article
Obituaries:Décès oncle Bocar Tijani
Posted by: Madina TOURE on Dec 20 2013 10:42

Nous appartenons à Dieu et nous retournons vers Lui. Mon oncle Bâ Bocar Tijani est décedé dans la nuit du mercredi à Jeudi après une vie pieuse, bien remplie.

Nous nous soumettons à la volonté divine et prions pour le repos de son âme. Que le paradis soit sa demeure eternelle et que la terre lui soit legère.

Nos condoléances à toute la famille et aux alliés.

2 Comments|14 Views|View full article
Obituaries:Décès Amadou Sy Tivaouane
Posted by: Madina TOURE on July 29 2013 11:40

Nous venons de perdre, le vendredi dernier, notre cousin Amadou Sy habitant à Tivaouane. Il était le fils de notre tante Djénabou Oumar Seydou Djéliya Touré.

En cette douloureuse occasion, nous présentons nos condoléances à l'ensemble de la famille Touré du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Ces condoléances sont aussi adressées aux familles Sy, Bereté, etc.

Que Dieu l'accueille dans son paradis et que la terre de Tivaouane lui soit legère.

0 Comments|2 Views|View full article
Obituaries:Mère Ousmane Touré
Posted by: Madina TOURE on July 9 2013 06:45

La famille Touré perd un de ses membres en la personne de notre tante/maman Mme veuve Touré née Aissata Traoré, mère de notre frère Ousmane Touré Bebel du BIT. Décès survenu hier matin à Bamako.

En cette douloureuse occasion, nous partageons la peine de l'ensemble de la famille malienne et celle de Moustapha Amadou Touré dit Oumar Djélian en particulier (beau-père de la défunte).

A Dieu nous appartenons et vers LUI nous retournons. Que Dieu ait pitié de son âme et que le paradis soit sa demeure éternelle.

1 Comment|5 Views|View full article
Obituaries:Innallillahi w innailleyhi radjioune,Ceerno wocci RACINE TOURE DE SINTHIOUbambamben n'est plus
Posted by: MAHMOUDOU TOURE on May 30 2013 10:54

je vous annonce une triste nouvelle pour toute la famille de woccinabe,ceerno wocci Raccine TOURE de SINTHIOUBAMBAMBE esst decede hier Mercredi 29 Mai 2013 a sinthioubambambe.lL est le frère germain de cernoo Mamadou BACHIR talla leur grand mere est omou MAMOUDOU AMADOUCIRE HAASSAN ,IL est le pere de ABDARAAHMANE TOURE ,DE AMADOU TIDIANE TOURE .Son pere est le petit fils de Mamadou LAMINE CIRE HASSAN TOURE DE hayrelao Nous presentons nos condeleances donc a ses enfants ,son frère CEERNO Mammadou bachir Talla et toute la communaute woccinabe de aerelao,Mauritanie.,Thilogne et a SOKHNA MADINA abdoulaye toure.Qu allah le tout puissant l accorde le Paradis eternel

3 Comments|11 Views|View full article
Family stories:seydou djeliya 3
Posted by: Madina TOURE on May 11 2013 09:14
Fin de l'histoire
0 Comments|33 Views|View full article
Family stories:Seydou Djeliya Touré par Bocar NDiaye
Posted by: Madina TOURE on May 11 2013 08:51
Histoire de Seydou Djeliya Touré par Bocar NDiaye ancien diplomate du Mali.
0 Comments|53 Views|View full article
Family memories:Visite à la famille malienne
Posted by: Madina TOURE on Apr 2 2013 11:33

Cette année, du 31 Decembre 2012 au 08 Janvier 2013 nous avons été (mon mari et moi) à Bamako dans le but de rencontrer la branche de notre famille vivant là-bas. Cela a été un voyage très enrichissant pour la généalogiste (amateur) que je suis. Ce voyage m'a permis de mettre un visage sur plusieurs noms que je connaissais grâce, entre autre, à notre site familial que voici.

Un grand merci à Thierno Seydou Nourou Touré, mon époux, qui fait tout pour me faciliter les rencontres avec nos proches. Il répond ainsi aux voeux de mon defunt père, Abdoulaye Mamoudou Aly Touré, de me voir poursuivre ce chantier de la reconstruction de cette grande famille qui est la nôtre, dispersée aux quatre coins du globe.

Merci mon Dieu de nous permettre de suivre Tes instructions relatives à la pare...

2 Comments|16 Views|View full article
Family stories:Les Touré selon Feu Elhaj Mamoudou Dia, proche de la famille Tall de Dakar
Posted by: Madina TOURE on Mar 17 2013 06:42

Transcription et traduction de la cassette

d’El Hadj Mamoudou Dia

sur l’histoire de Thierno Wothie (Ceerno Wocci)

par Madina Abdoulaye Touré[1]

Prière sur le Prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui)

Salutations d’usage

Introduction

Toute chose a une explication, toute création a sa limite et toute société humaine a ses bâtisseurs qui ont laissé des traces indélébiles sur leur passage.

L’histoire ne se définit pas comme le récit des actes de bravoure de tel individu ou bien la défaite d’un tel autre. L’histoire doit se pencher sur les événements importants qui ont servi d’exemples à d’autres pour améliorer leur existence. Elle ne doit ni dénigrer ni chanter les louanges. Elle se doit d’être objective en restituant à la postérité les faits tels qu’ils se sont déroulés.

C’est dans ce cadre que cette causerie va se pencher sur l’histoire d’un village, d’un clan, d’une famille : celle de Ceerno Wocci.

Présentation de l’auteur

El Hadj Mamoudou Dia est du village de Saldé (Tébégoute), Département de Podor, République du Sénégal, résidant à Dakar.

Destinataire de la cassette

Sokhna Mariam Touré plus connue sous le nom de Polel Touré, originaire de Wocci et vivant à Dakar.

Récit

L’histoire qui va être racontée est extraite de plusieurs ouvrages dont voici les références :

-Thaqâfatoul Islam Fî Ifrîqiya Sawda

-Târikh El Fettâch de Mahmûd Kati

-Târikh el Qawâlib

-Sulâlatoul Bachariyya

-Târikh es Soudan de Abderrahmane Es Sadi

-Qasîdatoul Koubrâ d’El Hadj Oumar Tall

-Douramoul Hissab Fî Akhbâri Ba’d al Moulouk Soudan

-Un écrit d’Alfa Hachimiyou Tall relatif à l’histoire des Haal Pulaar

-Un texte de Thierno Zoubayr Aw sur la société Haal Pulaar

-Un livre de Thierno Aliou Bouba Ndiyam du Fouta Djallon

Tous ces ouvrages parlent de l’Histoire des Noirs, de leurs noms de famille, leurs traditions, leur société.

C’est ainsi qu’il est raconté l’histoire de Ceerno Wocci, de la famille Touré, qui s’est distinguée dès le VIIIè siècle de l’ère chrétienne.

L’ancêtre des Touré, Mohamed Boun Ibrahim, est venu dans la Vallée du Sénégal avant les Dynasties Manna, Lam Taga, Lam Termes, Déniyanké, Almami.

Son appel lancé à Touldé Wocci pour la prêche et la concertation des musulmans se situe entre la période des Dia Ogo et celle des Manna.

Tout ceux que la Vallée comptaient comme musulmans ont répondu présents à cet appel.

Les Tarikh ont raconté cette rencontre et le fait qu’elle soit sous l’instigation de Ceerno Wocci constitue un premier évènement important et qui fut couronné de succès pour cette famille.

Le second évènement important va être celui de l’émigration, de la naissance et de la prise de pouvoir d’un descendant de Ceerno Wocci en l’occurrence Askiya Mohamed Touré, Empereur du Shonghai.

Le Târikh El Fettach définit ainsi sa vie : On le nomme El Hadj Askiya Mohamed ben Aboubakr ben Oumar ben Thierno Ousmane ben Thierno Ibrahim ben Thierno Wocci.

*Sa naissance à l’année 1443 à Gao

*Sa prise du pouvoir à 1493,

*Son départ à la Mecque à 1496,

*Son retrait du pouvoir à 1529

*Sa mort à 1538.

Son départ à la Mecque a suscité beaucoup de commentaires notamment le nombre important de ses compagnons de voyage (des érudits dont l’auteur du Târikh), celui de ses esclaves (900).

Son séjour qui a duré un an (9 septembre 1496-29 Août 1497) est rendu célèbre par l’achat, à but humanitaire, d’une maison (à 100 Dinars Or) destinée aux nécessiteux venant d’Afrique. Cette maison, devenue un quartier à la Mecque, s’appelle Misfala.

Durant son séjour à la Mecque, Askiya Mohamed Touré fit la connaissance du représentant de la famille du Prophète de l’époque nommé Moulaye Abbass, ainsi que d’un pèlerin savant Cheikh El Moughayri qui accompagnait l’Imam Jelal Eddine Es-Souyouti, l’Islamologue, homme de Lettres et grand savant Egyptien.

C’est la rencontre avec cette dernière personnalité qui mérite d’être soulignée du fait de sa singularité.

Les deux hommes échangèrent des idées et des civilités en présence de deux autres hommes précités et les propos tenus par Es-Souyouti, pour étranges qu’ils étaient, s’avérèrent justes non seulement au moment de leur proclamation mais aussi dans l’avenir d’Askiya Mohamed.

Es-Souyouti lui parla des douze (12) Khalifes dont le Prophète Mohamed (PSL) avait annoncé l’arrivée et la répartition géographique comme suit :

-5 de Médine

-2 d’Egypte

-1 de Syrie

-1 d’Irak

- ?

-2 du Bilad Es-Soudan ou Tekrour

Parmi ces deux derniers, Es-Souyouti révéla qu’Askiya correspondait à la description du premier donné par le Prophète (PSL).

Le savant prédit entre autre à son interlocuteur un retour heureux dans son pays. Il lui révéla ses origines en affirmant qu’il était originaire d’un pays appelé Fouta Toro ; que son clan s’appelait Torodo et sa langue le Foulani. Il lui annonça une rencontre avec des gens de race blanche à son retour au pays. Il parla de la nombreuse descendance qu’aurait Askiya et de sa longue vie, de la présence parmi ces descendants de Rois et des Savants. Il assombrit le cœur du souverain en lui disant qu’il perdra la vue avant sa mort et que ses descendants, à cause de leur grand nombre et de leur dispersion, se perdront de vue, ne se connaîtront plus et perdront leur langue actuelle, le Sonrai. Quelques uns parmi eux reviendraient au pays de leur ancêtre et réapprendront leur langue originelle.

Pour apaiser la souffrance causée par ses révélations Es-Souyouti, le rassura sur la qualité de cette descendance : ils seront tous de bons musulmans, pratiquants. Des délinquants ne se montreront parmi eux que vers la fin du monde.

L’Imam Jelal Eddine Es-Souyouti donna comme preuve de ses révélations un fait précis : Il annonça à Askiya Mohamed que celui-ci avait une petite cicatrice logée au creux de l’entre - jambe, du côté de la cuisse droite, si petite que sa propre épouse ne l’a jamais remarquée. Chose que seuls Dieu et le souverain connaissent.

Askiya, surprit et confus, confirma et prononça la Chahada en rendant grâce à Dieu et en acceptant toute Sa Volonté.

Ces révélations se trouvent principalement citées dans les Tarikh El Fettach de Mahmoud Kati, et Tarikh Es-Soudan de Sa’di (traduits tous les deux en français).

En parlant des Woccinaabe pour ne pas dire des Tuurenaabe, on se rend compte que leur histoire ne date pas d’aujourd’hui.

-L’appel lancé par Ceerno Wocci au IX è siècle constitue leur premier succès.

-L’émigration d’un Ceerno Wocci à Gao, la naissance et la prise du pouvoir par Askiya Mohamed Touré est un second succès.

-Son pélèrinage et la maison achetée à la Mecque dans un but humanitaire, une autre réussite.

-Sa reconnaissance comme Khalife du Prophète (PSL) et l’avenir qui lui a été révélé par Es-Souyouti un quatrième but remporté[1] Tous les propos tenus sont ceux de l'auteur et seulement de lui. Certes qui traduit trahit ; mais j'ai essayé d'être le plus conforme possible.
1 Comment|21 Views|View full article
Visits
0016553